Grand Tour Paris - Plastikos
40" x 72" oil on linen.